Výzva 6/2022

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 6/2022

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2022 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 17. januára 2022 do 14. februára 2022

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie

produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy  v programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel,

podprogramy 1.1,  1.2   a 1.3.

Priority v programe 1 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä projekty

  • rozvíjajúce  žánre s dôrazom na divácky a umelecký potenciál televíznych filmov alebo minisérií,
  • prevyšujúce svojou obsahovou kvalitou a realizačnou náročnosťou podmienky štandardnej produkcie televízneho vysielateľa,
  • zamerané na prvé série pôvodných viacdielnych audiovizuálnych diel v rozsahu najviac 13 častí v jednej sérii (resp. 26 častí pri animovaných dielach),
  • vytvárajúce priestor pre začínajúcich tvorcov a/alebo producentov,
  • s medzinárodným distribučným potenciálom.

Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je v tejto výzve určená vo výške najmenej 20% rozpočtu projektu, na ktorý je žiadosť podaná. Žiadateľ zároveň musí mať zabezpečený koprodukčný vklad televízneho vysielateľa alebo prevádzkovateľa novej distribučnej platformy (audiovizuálna mediálna služba na požiadanie) do realizácie projektu. Takýto záväzný a finančne vyčíslený koprodukčný vstup žiadateľ preukazuje pri podaní žiadosti koprodukčnou zmluvou alebo na osobitnom formulári predpísanom fondom.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpisy Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu   poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí,  a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. 

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín
  • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu  fondu.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na webovom sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 17. januára  2022

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.