Výzva 4/2016

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 4/2016

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti  na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 9/2016 zo dňa 19. 01. 2016  vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

 

od 20. januára 2016 do 14. marca  2016

od 15. marca 2016 do 12. septembra 2016

 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo štipendia  v

  • Programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

a žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou

  • Programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2016 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 180 000,- eur v programe 3 a 360 000,- eur v programe 4.

Prioritami v programe 3 sú:

výskum v oblasti audiovízie so zameraním na efektívne štatistické zisťovanie, vytváranie databáz, odbornú reflexiu audiovizuálnej kultúry najmä v zameraní na kontinuálnu hodnotovú reflexiu, na efektivitu využívania podpory z verejných zdrojov a na technologický rozvoj v oblasti audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,

výskum spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,

pravidelná hodnotová reflexia slovenskej audiovizuálnej  kultúry a priemyslu s dôrazom na systém merateľných ukazovateľov efektivity použitia verejných financií,

vzdelávacie projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry a umenia.

Prioritami v programe 4 sú:

  • digitalizácia jednosálových kín prostredníctvom premietacej technológie D-cinema podľa štandardov DCI alebo  prostredníctvom technológie E-cinema HD,
  • revitalizácia zaniknutých jednosálových kín alebo zriadenie nových jednosálových kín s použitím digitálnej premietacej technológie,
  • podpora rozvoja jednosálových kín digitalizovaných technológiou D-cinema, ktoré sa dlhodobo podieľajú na propagácii a šírení európskej a slovenskej audiovizuálnej kultúry, majú zabezpečenú finančnú spoluúčasť miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu s predpokladom dlhodobej udržateľnosti prevádzky kina.

  • V podprograme 4.4 - Rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike Audiovizuálny fond uprednostní najmä žiadosti zamerané na inovatívne projekty v oblasti rozvoja audiovizuálnych technológií. Primárnym cieľom podpory v tomto podprograme nie je nákup technologických zariadení určených na realizáciu audiovizuálnych diel (kamerová technika, vybavenie strižne, zvuková technika a pod.).

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fonduMetodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu  (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu, Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu formou štipendia, Zásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie a metodické usmernenie pre štipendiá.

Audiovizuálny fond počas obdobia určeného na predkladanie žiadostí   poskytuje žiadateľom v prípade záujmu  konzultácie,  a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vždy vopred s príslušným pracovníkom kancelárie. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú

  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,
  • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 19. januára  2016

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.