Výzva 7/2021

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 7/2021

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 2. augusta 2021 do 6. septembra 2021

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje  štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti  môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou  určenej

na zabezpečenie

produkcie kinematografických  diel v

programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

podprogramy 1.1, 1.2 a 1.5

a produkcie audiovizuálnych diel v podprograme 1.3. 

Priority v programe 1 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

  •  tvorivé stvárnenie témy s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu kinematografického diela,
  • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký potenciál projektu audiovizuálneho diela,
  • projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike
  • projekty so zabezpečeným financovaním mimo verejných zdrojov v Slovenskej republike s dôrazom  na distribučný potenciál audiovizuálneho diela 

    Prioritou fondu pre rok 2021 je uplatňovanie princípu „hodnota za peniaze“ prostredníctvom požiadavky na transparentné a kontinuálne vykazovanie dosiahnutého kvalitatívneho ocenenia aj diváckej návštevnosti resp. sledovanosti jednotlivých podporených projektov.

Priorita "Minimal"

Osobitnou prioritou  sú prvé alebo druhé dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich režisérov a/alebo producentov resp. producentských spoločností.  Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah najmenej 70 minút a celkové náklady na realizáciu najviac 500 tisíc eur. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „MINIMAL“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

 

Priorita „AniLab“

Osobitnou prioritou sú samostatné (nie seriály) krátkometrážne animované diela začínajúcich autorov a/alebo producentov resp. producentských spoločností. Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah do 26 minút, celkové náklady na realizáciu najviac 80 tisíc eur a obsahové zameranie s dôrazom na inovatívne umelecké stvárnenie. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „ANILAB“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).


Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravujú vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu  poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu..Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa konzultácie poskytujú výlučne telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom online aplikácie. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.  Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín  iba v prípade, ak nie je kancelária fondu zavretá pre verejnosť z dôvodu opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.
  • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 1. augusta  2021

 

 

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.