Výzva 4/2011

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 4/2011

Zloženie odborných komisiíí pre hodnotenie žiadostí

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 47/2011 z 3.8. 2011 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu formou dotácie.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 15. augusta 2011 do 10. októbra 2011.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti v týchto podprogramoch:

 • 1.1.1 Vývoj hraných kinematografických diel s výlučným zameraním na diela, ktoré sú žánrovými filmami s predpokladaným celkovým rozpočtom do 150 000 eur (podrobné kritériá na oprávnené projekty sú uvedené v prílohe výzvy)
 • 1.1.4. Produkcia hraných kinematografických diel
 • 1.1.5 Produkcia hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.1.6 Produkcia hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.2.4 Produkcia dokumentárnych kinematografických diel
 • 1.2.5 Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.2.6 Produkcia dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.3.4 Produkcia animovaných kinematografických diel
 • 1.3.5 Produkcia animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.3.6 Produkcia animovaných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 2.1.1 Distribúcia slovenských kinematografických diel v Slovenskej republike, vrátane zahraničných kinematografických diel vyrobených s tvorivou alebo s producentskou účasťou slovenského subjektu, ktoré nie sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 2.1.2 Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí
 • 2.1.3 Distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike
 • 2.1.4 Nové formy uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti (s výnimkou kinodistribúcie a televízneho vysielania)
 • 2.2.1 Príprava a organizácia filmových festivalov alebo nesúťažných prehliadok audiovizuálnych diel v Slovenskej republike s výlučným zameraním na podujatia, ktoré sa uskutočnia v období od 1.8.2011 do 31.12.2011 a ktorým neboli poskytnuté finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu na základe výziev v roku 2011
 • 2.2.2 Príprava a organizácia iných verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovízie a kinematografickej kultúry v Slovenskej republike
 • 3.1 Edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry alebo filmového umenia
 • 3.2 Odborný výskum v oblasti filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a/alebo priemyslu
 • 3.3 Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • 3.4 Audiovizuálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania
 • 3.5 Prezentácia audiovizuálnych diel, audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom médií
 • 4.1 technologický rozvoj v oblasti distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti v Slovenskej republike

 

Rámcová suma finančných prostriedkov určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 1 450 000,- eur.
Zostatok rezervy určenej podľa Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na dofinancovanie priorít v roku 2011 je 240 000,- eur.

Predbežné rozdelenie celkovej  sumy na podporu pre jednotlivé podprogramy:

 •  1.1.1 -  50 000 €
 •  1.1.4, 1.1.5 a 1.1.6 - 750 000 €
 •  1.2.4, 1.2.5 a 1.2.6 - 300 000 €
 •  1.3.4, 1. 3.5 a 1.3.6 - 65 000 €
 •  2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 - 60 000 €
 •  2.2.1 a 2.2.2 - 40 000 €
 •  3.1, 3.2, 3.3, 3.4. a 3.5 - 55 000 €
 •  4.1 - 130 000 €

 

 Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fonduZásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené k uvedenému termínu v inom podprograme, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu žiadateľom poskytuje v období od 5. septembra 2011 do 30. septembra 2011 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na internetovej stránke Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú:

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu v období od 15. augusta do 10. októbra 2011,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Žiadosti a ich prílohy sa predkladajú v jednom tlačenom vyhotovení (originál) a v jednej digitálnej kópii na nosiči dát CD, DVD alebo jednotka USB flash.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 15. augusta 2011

doc. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

Príloha výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2011 - podrobné kritériá na oprávnené projekty


Podprogram 1.1.1 (zameranie „MINIMAL“)

V podprograme 1.1.1 je možné predkladať výlučne žiadosti na projekty vývoja dlhometrážnych kinematografických diel s plánovanou dĺžkou viac ako 70 min., ktoré sú nízkorozpočtovými dielami s predpokladanými celkovými nákladmi (vývoj, produkcia, postprodukcia) do 150 000 eur  a zároveň sú to projekty s výraznou profiláciou svojho obsahu v niektorom z filmových žánrov, prípadne v ich kreatívnej kombinácii..

V súlade s prioritami určenými v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011 plánuje fond finančné prostriedky z rezervy určenej na dofinancovanie priorít poskytnúť vo výzve 4/2011 na podporu vývoja najviac piatich projektov, každého v sume do 10 000 eur. Záväzným vecným výstupom z vývoja musí byť projekt pripravený na nakrúcanie aj na podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu určených na produkciu diela.

Zámerom je v súlade s určenými prioritami podnietiť prípravu, realizáciu a distribúciu žánrových nízkorozpočtových kinematografických diel ako vhodnej tvorivej aj producentskej príležitosti. Na podporu vývoja piatich vybratých projektov by v nasledujúcom období mala nadviazať podpora produkcie najlepšie pripravených projektov - každého v predpokladanej sume do 150 000 eur tak, aby tieto projekty mohli byť dokončené v predpokladanom termíne do 31.12.2012 a následne verejne uvedené do distribúcie s podporou Audiovizuálneho fondu.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.