Výzva 7/2022

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 7/2022

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2022 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 1. augusta 2022 do 5. septembra 2022

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje  štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti  môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou  určenej na zabezpečenie

produkcie kinematografických  diel v

programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

podprogramy 1.1, 1.2 a 1.5

a produkcie audiovizuálnych diel v podprograme 1.3. 

Osobitné priority uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú

Priorita „Pomoc Ukrajine“

V nadväznosti na rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu dňa 26.4.2022 (bod 1.1 zápisu z rokovania) osobitnou prioritou tejto výzvy v podprograme 1.5 sú koprodukčné kinematografické diela realizované v spolupráci ukrajinských a slovenských tvorcov a producentov. Audiovizuálny fond sa zapojil do medzinárodnej iniciatívy „Ukrainian Films Now“, ktorá bola prezentovaná počas Medzinárodného filmového festivalu v Cannes 2022. Priorita sa vzťahuje najmä na ukrajinské filmy, ktoré sú aktuálne v stave produkcie alebo postprodukcie (ukončené nakrúcanie) a ich dokončenie je v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine možné iba v spolupráci so zahraničnými partnermi s využitím tvorivých a technologických možností v krajine koprodukčného partnera, a to vrátane Slovenskej republiky. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „Pomoc Ukrajine“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

Priorita "Minimal"

Osobitnou prioritou  sú prvé alebo druhé dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich režisérov a/alebo producentov resp. producentských spoločností.  Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah najmenej 70 minút a celkové náklady na realizáciu najviac 500 tisíc eur. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „MINIMAL“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

 

Priorita „AniLab“

Osobitnou prioritou sú samostatné (nie seriály) krátkometrážne animované diela začínajúcich autorov a/alebo producentov resp. producentských spoločností. Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah do 26 minút, celkové náklady na realizáciu najviac 80 tisíc eur a obsahové zameranie s dôrazom na inovatívne umelecké stvárnenie. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „ANILAB“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).


Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný  vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu. Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu predovšetkým v čase stránkových hodín. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred.

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého obdobia výzvy

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 1. augusta  2022

 

 

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.