Výzva 3/2012

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 3/2012

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 87/2011 z  8. 12. 2011 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 2. januára 2012 do 27. februára 2012.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2012 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v týchto podprogramoch:

 • 1.1.4 Produkcia hraných kinematografických diel (s výnimkou projektov v zameraní „MINIMAL“)
 • 1.1.5 Produkcia hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.1.6 Produkcia hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.1.7 Produkcia hraných koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 1.2.4 Produkcia dokumentárnych kinematografických diel
 • 1.2.5 Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie a produkcia publicistických televíznych programov s obsahovým zameraním na filmové umenie a kultúru
 • 1.2.6 Produkcia dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.2.7 Produkcia dokumentárnych koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 1.3.4 Produkcia animovaných kinematografických diel
 • 1.3.5 Produkcia animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.3.6 Produkcia  animovaných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.3.7 Produkcia animovaných koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v  termíne

od 2. januára 2012 do 13. februára 2012 

predkladať aj žiadosti o poskytnutie dotácie v týchto podprogramoch: 

 • 1.4.1 Vývoj a produkcia debutantských audiovizuálnych diel v rozsahu do 30 minút
 • 1.4.2 Produkcia audiovizuálnych diel študentov filmových vysokých škôl
 • 1.4.3 Vývoj a produkcia audiovizuálnych diel primárne určených pre verejné šírenie prostredníctvom internetu, mobilnej komunikácie, DVD distribúcie, ako súčasť multimediálnych diel a pod.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v termíne

od  2. januára 2012 do 10. apríla 2012

predkladať aj žiadosti o poskytnutie dotácie v tomto podprograme:

 • 1.1.4  Produkcia hraných kinematografických diel s výlučným zameraním na projekty „MINIMAL“ – podrobné kritériá v prílohe výzvy

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 2 100 000,- eur.

Predbežné rozdelenie rámcovej sumy na podporu pre jednotlivé podprogramy:

 • 1.1 (hrané diela):  1 512 000,- €
 • 1.2 (dokumantárne diela): 378 000,- €
 • 1.3 (animované diela): 147 000,- €
 • 1.4 (debuty, školské a iné diela): 63 000 ,- €

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä , Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fonduZásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom  v období od 9. januára 2012 do 10. februára 2012 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú v obdobiach zodpovedajúcich uvedeným termínom:

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu ,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Žiadosti a ich prílohy sa predkladajú v jednom tlačenom vyhotovení (originál) a v jednej digitálnej kópii na nosiči dát CD, DVD alebo jednotka USB flash.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 , alebo telefonicky na čísle +421 2 59234545

Bratislava  15. decembra 2011

doc. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

Príloha výzvy Audiovizuálneho fondu č. 3/2012 - podprobné kritériá na oprávnené projekty


Podprogram 1.1.4 (zameranie „MINIMAL“)

V podprograme 1.1.4 je možné predkladať výlučne žiadosti na projekty produkcie dlhometrážnych kinematografických diel s plánovanou dĺžkou viac ako 70 min., ktoré sú nízkorozpočtovými dielami s predpokladanými celkovými nákladmi (vývoj, produkcia, postprodukcia) do 150 000 eur, resp. v prípade európskeho koprodukčného diela do 180 000 eur.

Oprávnené sú projekty s výraznou profiláciou svojho obsahu v niektorom z filmových žánrov, prípadne v ich kreatívnej kombinácii. Záväzným vecným výstupom z realizácie projektu musí byť dokončené audiovizuálne dielo (tzv. „final cut“) v obsahovej podobe a v kvalite záznamu zodpovedajúcej kritériám na verejné uvádzanie diela. Ukončený projekt musí byť predmetom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu určených na distribúciu diela s predpokladanou distribučnou premiérou v roku 2013.

Zámerom tohto zamerania je v súlade s určenými prioritami podnietiť prípravu, realizáciu a distribúciu žánrových nízkorozpočtových kinematografických diel ako vhodnej tvorivej aj producentskej príležitosti. Podpora produkcie projektov v tomto zameraní nadväzuje na podporu vývoja projektov vybratých na základe výzvy 3/2012 a je otvorená aj pre ďalšie projekty.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.